História farnosti

HISTÓRIA RÍMSKOKATOLÍCKEHO KOSTOLA A FARNOSTI SV. MIKULÁŠA, BISKUPA V NOVÁKOCH

Novácka farnosť vznikla pred rokom 1149, podľa niektorí historici tvrdia však už v roku 1054. V prvopočiatkoch  patrilo do  nej deväť obcí. V dobových listinách sa uvádza ako prepozitúra a viacerí jej správcovia mali titul prepošta.
Prvým historicky známym správcom farnosti bol kňaz Martin de Nouac okolo r.1332 – 1337. Ďalšie meno kňaza sa vyskytuje až v rokoch  1401 – 1417. Bol ním prepošt Štefan. Najstarší historicky známy kostol bol vybudovaný v prvej pol. 12. storočia v románskom slohu s nižšou mohutnou vežou štvorcového pôdorysu. V behu stáročí viacnásobné prestavby obohatili pôvodný románsky kostol charakteristickými prvkami gotického slohu.
Až do roku 1817 bol okolo kostola cintorín. Krypty pod kostolom dal vybudovať v 15. stor. Gregor Majthényi, keď mu bol zverený do správy tento kraj a zároveň mu pripadla aj patronátna starostlivosť o farnosť a kostol.
STRUČNÝ PRIEREZ HISTÓRIOU FARNOSTI:

 • 1541 Prívrženci protikráľa Jána Zápoľského, dobrodružní zemani Ján a Rafael Podmanickí prechodne obsadili Nováky a vyplienili väčšinu majthényiovských majetkov a poddanské usadlosti. Keďže sa sedliaci urputne bránili, 32 z nich dal Rafael pod kostolným múrom zastreliť. Potom vyraboval kostol, ba aj krypty.
 • 1559  Zo správy o biskupskej vizitácii vieme, že kostol mal sedem oltárov. Farár príkladne zastával svoje miesto a vysluhoval všetky sviatosti.
 • 1560  Ďalšia vizitácia zisťuje, že nový mladý farár sa pridal k luteranizmu a odopiera poslušnosť biskupskej vrchnosti. Naproti tomu zemepáni ako aj pospolitý slovenský ľud zostali verní sv. Cirkvi.
 • 1626 Ozbrojená tlupa protestantských obyvateľov Prievidze vyrabovala niekoľko poddanských usadlostí, odvliekla dobytok aj obilie,  vyplienila faru a z kostola odviezla časť jeho zariadenia. V nasledujúcich rokoch za tureckých vpádov zhorela väčšia časť kostolnej strechy a keďže ju nemal kto nahradiť novou, vážne sa poškodila klenba, takže ak pršalo, nemohli sa konať bohoslužby.
 • 1645 – 47   V rámci dôkladnej opravy bola vybudovaná nová strecha a zatreté pukliny na klenbe a múroch.
 • 1690  Hlavný oltár bol renovovaný, šesť bočných, napadnutých červotočom bolo treba zrušiť. Pod ľavým múrom bol postavený nový bočný oltár zasvätený Betlehemským mláďatkám. Súčasne bola k južnému múru pristavaná kaplnka a do nej bol umiestnený menší oltár so sochou sv. Valentína.
 • 1700 – 03 Na mieste starého kostola, čiastočne aj na jeho základoch bol postavený nový, oveľa väčší kostol v klasicistickom slohu. Zo starého kostola do novej stavby bola pojatá pôvodná veža a chór.
 • 1722    Dostal kostol nový organ.
 • 1723    Veža bola dobudovaná do terajšej výšky.
 • 1776    Farnosť aj s ďalšími inými bola vyňatá z jurisdikcie Ostrihomskej arcidiecézy a začlenená do územia Nitrianskeho biskupstva.
 • 1817    Bol založený nový cintorín severne od obce pri „via regia“ (novácky cintorín).
 • 1847    14. dec. zlodeji v noci odcudzili z kostola striebornú monštranciu, pozlátený kalich a postriebrenú lampu spred hlavného oltára. Páchatelia neboli zistení.
 • 1848    5.apríla ďalšia nočná lúpež pripravila kostol o postriebrenú monštranciu a cibórium.  Zlodeji zostali nevypátraní.
 • 1888    Barónka  Helena  Rakovszká, rod. Majthényiová dala postaviť nový hlavný oltár a dva bočné, zasvätené Preblahoslavenej Panne Márii a sv. Jánovi Nepomuckému. Zároveň zakúpila pre kostol nový organ, ktorý slúži dodnes.
 • 1917    Dva zvony boli zrekvirované na vojnové účely.
 • 1929 – 30  Dôkladná oprava exteriéru kostola, upevnenie základov veže betónovým obložením, zaistenie múrov nad chórom jednoduchým sťahovacím oceľovým systémom.
 • 1932    Do kostola bolo inštalované elektrické osvetlenie.
 • 1935    Veža dostala plechovú krytinu a kostol eternitovú strechu.
 • 1940    Severná a západná strana kostolného návršia bola spevnená kamenným oporným múrom.
 • 1944    Zodratú pieskovcovú dlažbu vymenila travertínová.
 • 1949    Nové lavice z červeného smreka.
 • 1954    1. júla prudká víchrica a búrka s lejakom strhla kostolnú strechu, klenba premokla, múry zatiekli
 • V novembri však boli už škody odstránené: kostol dostal nový krov a škridlovú strechu a vylepšil sa  aj interiér po vybudovaní nových bočných oltárov.
 • 1957    Fr. Štefan Petic SJ vymaľoval vnútro kostola.
 • 1961    V kostole bola umiestnená nová krížová cesta.
 • 1992    V noci z 1. na 2.februára vnikla banda zlodejov do kostola a ukradla sochu sv. Valentína.
 • 1995    Škridlová krytina z r.1954 nahradená plechovou.
 • Schátrané okná vymenené za nové s dvojitým sklom a vitrážou
 • V celom kostole bola vymenená elektroinštalácia.
 • 1998    Nové vymaľovanie kostola lahodne harmonizujúce s jeho klasicistickým štýlom.
 • 1999    Ochrana kostolných základov proti vlhkosti, vybudovanie nových schodov na západnej strane kostolného návršia.

Vypracoval: Peter Pánis